کد تخفیف اولین مشاوره     VAKILTIK

جست و جو وکلا

جواد قدوسی آنلاین پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • سایر امور حقوقی
 • امور شهرداری ها
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • تصادفات
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عدالت اداری
 • دیوان عالی کشور
دریافت مشاوره
لیلا شیروانی آنلاین پایه یک فارس - شیراز
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • سرقت
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • تصادفات
دریافت مشاوره
آسیه فتاحی امیردهی آنلاین پایه یک تهران - تهران

بدون امتیاز

 • خانواده
 • ارث
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • سایر امور کیفری
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • روابط موجر و مستاجر
دریافت مشاوره
علی منصوری آنلاین پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • جرائم سایبری
 • امور بانکی
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • جرائم پزشکی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • داوری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • امور بیمه
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عدالت اداری
 • دیوان عالی کشور
دریافت مشاوره
کیمیا کورس آنلاین پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • سایر امور کیفری
 • جرائم پزشکی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • تصادفات
دریافت مشاوره
عباد جاویدی آل سعدی آنلاین پایه یک فارس - شیراز
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • امور بانکی
 • امور ثبتی
 • قتل
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • تصادفات
دریافت مشاوره
محسن حاجی آبادی آنلاین پایه یک مركزی - اراك

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
 • دادگاه انقلاب
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • روابط موجر و مستاجر
دریافت مشاوره
لیلا همتی آنلاین پایه یک تهران - تهران

بدون امتیاز

 • ملکی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • دادگاه انقلاب
 • دیوان عدالت اداری
 • دیوان عالی کشور
دریافت مشاوره
کریم مویدی پایه یک فارس - شیراز
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • امور کارگر و کارفرما
 • امور بانکی
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
 • دادگاه انقلاب
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • داوری
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور بیمه
 • روابط موجر و مستاجر
دریافت مشاوره
نقی براتی آنلاین پایه یک قم - قم

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
دریافت مشاوره
احمدرضا یعقوبی آنلاین پایه یک البرز - کرج
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • جرائم سایبری
 • امور بانکی
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • دادگاه انقلاب
 • جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی
 • داوری
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • تصادفات
 • امور بیمه
دریافت مشاوره
محسن مرادی آنلاین پایه یک فارس - شیراز
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • جرائم سایبری
 • امور بانکی
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • دادگاه انقلاب
 • دادگاه نظامی
 • دادگاه روحانیت
 • جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی
 • جرائم پزشکی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • تصادفات
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عدالت اداری
دریافت مشاوره