کد تخفیف اولین مشاوره     VAKILTIK

جست و جو وکلا

هادی عمرانی آنلاین پایه یک البرز - کرج
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • جرائم سایبری
 • امور بانکی
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
 • امور شهرداری ها
 • دادگاه انقلاب
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • تصادفات
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عدالت اداری
 • دیوان عالی کشور
 • کارشناس رسمی دادگستری
دریافت مشاوره
معصومه شاهنظری آنلاین پایه یک البرز - کرج
 • ملکی
 • خانواده
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • امور کارگر و کارفرما
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
دریافت مشاوره
محجوبه یداله پور آنلاین پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • امور کارگر و کارفرما
 • جرائم سایبری
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
دریافت مشاوره
پوریا مجیدیانی آنلاین پایه یک البرز - کرج
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • جرائم سایبری
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
 • دادگاه انقلاب
 • جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • امور حسبی
 • تصادفات
دریافت مشاوره
مونا تقی زادگان آنلاین پایه یک تهران - تهران

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • جرائم سایبری
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
 • دادگاه انقلاب
 • جرائم پزشکی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • داوری
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • دیوان عدالت اداری
 • دیوان عالی کشور
دریافت مشاوره
حسین ابوطالبی آنلاین پایه یک تهران - تهران

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • جرائم سایبری
 • امور ثبتی
 • قتل
 • دادگاه انقلاب
 • دادگاه نظامی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • داوری
 • کلاهبرداری
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عدالت اداری
 • دیوان عالی کشور
دریافت مشاوره
محمدرضا کلانکی آنلاین پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • امور بیمه
دریافت مشاوره
جواد قدرتی صدقیانی آنلاین پایه یک آذربایجان غربی - ارومیه
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
دریافت مشاوره
خدیجه گرمابدری آنلاین پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
دریافت مشاوره
سمانه سبزی کار آنلاین پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • دادگاه انقلاب
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
دریافت مشاوره
فروزان بختیاری آنلاین پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • امور کارگر و کارفرما
 • جرائم سایبری
 • امور بانکی
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
 • امور شهرداری ها
 • جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی
 • جرائم پزشکی
 • داوری
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • امور حسبی
 • امور بیمه
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عدالت اداری
 • دیوان عالی کشور
دریافت مشاوره
سید اشکان جلالی چیمه آنلاین پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • امور کارگر و کارفرما
 • جرائم سایبری
 • امور بانکی
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • دادگاه انقلاب
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • امور حسبی
 • تصادفات
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عالی کشور
دریافت مشاوره