کد تخفیف اولین مشاوره     VAKILTIK

جست و جو وکلا

فروزان بختیاری آنلاین پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • امور کارگر و کارفرما
 • جرائم سایبری
 • امور بانکی
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
 • امور شهرداری ها
 • جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی
 • جرائم پزشکی
 • داوری
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • امور حسبی
 • امور بیمه
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عدالت اداری
 • دیوان عالی کشور
دریافت مشاوره
سید اشکان جلالی چیمه آنلاین پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • امور کارگر و کارفرما
 • جرائم سایبری
 • امور بانکی
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • دادگاه انقلاب
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • امور حسبی
 • تصادفات
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عالی کشور
دریافت مشاوره
امیرمحمدفصیحی رامندی آنلاین پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • امور کارگر و کارفرما
 • جرائم سایبری
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
 • دادگاه انقلاب
 • جرائم پول شویی و اخلال در نظام ارزی
 • جرائم پزشکی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • داوری
 • دادگاه های انتظامی
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • تصادفات
دریافت مشاوره
مریم کودرزیان آنلاین پایه یک آذربایجان شرقی - تبریز
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • سایر امور حقوقی
دریافت مشاوره
مرصاد پوراعتضاد آنلاین پایه یک خوزستان - اهواز

بدون امتیاز

 • ملکی
 • خانواده
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
دریافت مشاوره
محمدهادی پورسینا پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • دادگاه انقلاب
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • داوری
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
دریافت مشاوره
ثمر توسلی آنلاین پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • سایر امور حقوقی
دریافت مشاوره
امیر عباس سوری آنلاین پایه یک البرز - کرج
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • جرائم سایبری
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • کلاهبرداری
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عدالت اداری
دریافت مشاوره
الهام بدری آنلاین پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • امور ثبتی
 • سایر امور حقوقی
 • جرائم پزشکی
 • داوری
 • امور حسبی
دریافت مشاوره
عذرانصرآبادی آنلاین پایه یک خراسان رضوی - نیشابور
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • تصرف عدوانی
دریافت مشاوره
آرزو سلیمانی آنلاین پایه یک اصفهان - اصفهان
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • امور بانکی
 • امور ثبتی
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • روابط موجر و مستاجر
دریافت مشاوره
جواد قدوسی آنلاین پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • سایر امور حقوقی
 • امور شهرداری ها
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
 • تصادفات
 • روابط موجر و مستاجر
 • دیوان عدالت اداری
 • دیوان عالی کشور
دریافت مشاوره