کد تخفیف اولین مشاوره     VAKILTIK

جست و جو وکلا

اکبر استادفر پایه یک آذربایجان شرقی - تبریز
 • ملکی
 • خانواده
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • داوری
دریافت مشاوره
فاطمه بلندی پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • ارث
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • امور بانکی
دریافت مشاوره
ابوالفضل شهباز پایه یک آذربایجان شرقی - تبریز
 • ملکی
 • امور شرکت ها
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • داوری
دریافت مشاوره
علی اسلامی پایه یک آذربایجان شرقی - مراغه
 • ملکی
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • امور ثبتی
 • سایر امور حقوقی
دریافت مشاوره
فرشید رمضانزاده پایه یک آذربایجان شرقی - مراغه
 • ملکی
 • خانواده
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • سایر امور کیفری
دریافت مشاوره
منا محمدی سام پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • تصرف عدوانی
 • تصادفات
 • امور بیمه
دریافت مشاوره
مجتبی سرآبادانی پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • سایر امور حقوقی
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
 • داوری
دریافت مشاوره
رقیه بحركاظمی پایه یک البرز - کرج
 • ملکی
 • خانواده
 • ارث
 • امور شرکت ها
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • مطالبات و شورای حل اختلاف
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
 • قتل
 • دادگاه انقلاب
 • داوری
 • کلاهبرداری
 • خیانت در امانت
 • تصرف عدوانی
 • امور حسبی
دریافت مشاوره
فاطمه حداد محمدآبادى پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • خانواده
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • داوری
 • کلاهبرداری
دریافت مشاوره
احمد رضا هاشمی پایه یک تهران - تهران
 • ملکی
 • سایر امور کیفری
 • دادگاه انقلاب
دریافت مشاوره
مظاهر فیضی پایه یک خراسان رضوی - مشهد
 • ملکی
 • امور شرکت ها
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • سرقفلی و حق کسب و پیشه
دریافت مشاوره
مجتبی شعبانی پایه یک خراسان رضوی - مشهد
 • ملکی
 • خانواده
 • امور قراردادها (دعاوی قرارداد ، تحریر قرارداد - همراهی در جلسه قرارداد)
 • سرقت
 • چک و سفته و اسناد تجاری
 • امور کارگر و کارفرما
 • سایر امور کیفری
 • سایر امور حقوقی
دریافت مشاوره