کد تخفیف اولین مشاوره     VAKILTIK
همراهی در جلسه قرارداد
  • با همراهی وکلای ما در جلسه قرارداد خیال خود را بابت انعقاد قرارداد مطمئن راحت کنید . در صورت عدم حضور وکیل 100% وجه به شما برگشت داده می شود.
تاریخ جلسه قرارداد*
ساعت جلسه قرارداد*
شهر*
آدرس*
مبلغ قابل پرداخت
2,000,000 تومان